Các khóa học về An ninh mạng

Đào tạo chuyên gia với kiến thức từ cơ bản đến nâng cao bao phủ lĩnh vực an toàn thông tin. Tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp nghiên cứu sau này.

  • Đào tạo chuyên gia đánh giá, phân tích, khai thác lỗ hổng.
  • Tổ chức hội thảo, kỳ thi, chuyên đề phân tích lỗ hổng.
  • Nâng cao năng lực an toàn thông tin cho doanh nghiệp

Search

Back to Top