Kiểm thử an ninh phát hiện các điểm yếu, lỗi kỹ thuật và lỗ hổng trên trên hệ thống, báo cáo cùng với đánh giá nguy cơ, tác động, đề xuất giải pháp giảm thiểu hoặc kỹ thuật phòng tránh.Dịch vụ

  • Đánh giá bảo mật cho website, ứng dụng.
  • Dịch vụ Kiểm tra bảo mật hệ thống.
  • Dịch vụ Đánh giá an ninh các hệ thống giao dịch trực tuyến.