Điều khoản sử dụng || TERMS OF USE

Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của Công ty an ninh mạng SecurityBox. || Welcome to SecurityBox’s official website.

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và SecurityBox như dưới đây. || Please spend some time carefully reading and understanding the terms used in the following legal agreement between you (as known as a website user) and SecurityBox.

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này. || By accessing, browsing or using any content parts thereof, or images of this website, you acknowledged that you have read, understood and agreed to these terms. If you do not agree, please cease surfing this website.

SecurityBox chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. || SecurityBox is responsible for ensuring that the information, images and all content posted on the website do not in any way violate the laws, rules, habits or customs of Vietnam.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU || COPYRIGHT AND TRADEMARK

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của SecurityBox đối với các đối tượng thể hiện trên website || Declaring the Intellectual Property Rights of SecurityBox regarding the subjects shown on SecurityBox’s website

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của SecurityBox hoặc bên thứ ba cấp phép cho SecurityBox. Bản quyền của SecurityBox được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Anh '© 2020 Copyright by SecurityBox. All rights reserved.'. || This website and its content, including but not limited to text, design, graphics, interfaces, images and codes, are copyrighted by SecurityBox or third parties who have granted SecurityBox the license to use. SecurityBox’s copyright is shown on the web in English with the words 'Copyright © 2020 by SecurityBox. All rights reserved.'

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của SecurityBox và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan. || Any content of this website that relates to trademark, trade name, logo type of companies, products/services or industrial design of products are owned by SecurityBox and protected by Vietnam’s Intellectual Property Rights Law and other relevant documents.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của SecurityBox là xâm phạm quyền của SecurityBox. SecurityBox có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có). || Any copying, quotation, modification, distribution, publication or circulation for commercial purposes without prior permission from SecurityBox in writing is infringing upon SecurityBox’s rights. SecurityBox has the right to insist that users terminate use and make claims for damage

NỘI DUNG || CONTENT

Quyền và trách nhiệm của SecurityBox || Rights and Responsibilities of SecurityBox

SecurityBox có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng. || SecurityBox has the right to alter and/or terminate content, features of all or part of its website without prior notice to users.

SecurityBox có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin. || SecurityBox has the right to employ security measures to protect the website and prevent unauthorized access or alteration, information disclosure or destruction.

SecurityBox có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website. || SecurityBox has the right to take security measures to protect against unauthorized access or unauthorized modification, disclosure or destruction of information on the website.

Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của SecurityBox. Theo đó, SecurityBox không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website. || When using the web, information will be transmitted via a device that is beyond SecurityBox’s control. Accordingly, SecurityBox is not responsible for or engaged in any delay, failure or interruption of data or other kinds of information in the connection with the website.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của SecurityBox. SecurityBox cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, SecurityBox sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, SecurityBox không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, SecurityBox được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào. || Personal information such as users’ address or email (which has been provided by any methods by the user) can be used internally for the purpose of improving SecurityBox product/service quality. We commit to not disclose any personal information of users to third parties except as needed to comply with applicable laws or the legal process. In case that personal information is disclosed, we will inform users in writing. Although many security measures are integrated into this website, there is no absolute safety for any data transmitted over the Internet. Therefore, we cannot guarantee that the information you provide will be absolutely safe. SecurityBox is also not responsible in the case of illegal access to user information. All private information/materials uploaded by users are not considered by SecurityBox as confidential and SecurityBox is free to use it for any purpose.

SecurityBox được phép sử dụng bất kỳ ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. SecurityBox không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp. || SecurityBox retains the right to use any idea or concept posted on the website for any purpose including development, manufacturing and product marketing. SecurityBox has no responsibility to provide compensation to content providers.

Bạn phải ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa SecurityBox sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba. || Users must understand and ensure that all information and documents that they provide is within their competence; so SecurityBox will not violate any rights of any third party

SecurityBox có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do. || SecurityBox does not necessarily accept all documents sent by users and does not have to reply for any reason.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng || Rights and Responsibilities of users

SecurityBox cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: '©2020 Copyright by SecurityBox.” || SecurityBox allows users to view, extract (print, download, etc.) or share information on the with other people if the purpose is personal and noncommercial and if they cite the copyright owner: '©2020 Copyright by SecurityBox.”

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của SecurityBox; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của SecurityBox. || Users must comply with all laws and regulations related to the use of the website; they cannot interfere with or impact others’ use of the website or SecurityBox’s web operation and management.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng SecurityBox và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên SecurityBox không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì. || Users should be aware that SecurityBox/member company/subsidiary/SecurityBox staff member is not responsible for any loss, damage or expense due to any decision made by a user when using any information on the website for any reason.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website. || If users are not satisfied with any information on the website or any terms and conditions, terminate the use on the website.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG || GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. || The terms of use are governed by the laws of Vietnam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại. || When a term of use is declared invalid by decision of a court of a competent jurisdiction, the validity of the remaining terms are not affected.

SecurityBox luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Ban Truyền Thông của SecurityBox. || SecurityBox welcomes any ideas/comments about content on the website. If you discover parts of the website which seem to be in violation of copyright protection, please contact the SecurityBox Communication Division.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa SecurityBox và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. SecurityBox có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng. || This announcement and all terms of use constitute the entire agreement between SecurityBox and users concerning the use of information on the website. SecurityBox can change the content of this announcement at any time. Users should regularly access the website to view current rules.