SecurityBox

4Network

Thiết bị quản lý và giám sát nguy cơ an ninh cho Mạng nội bộ || Cyber security risk management and monitoring appliance for Network
GIÚP QUẢN TRỊ VIÊN LUÔN NẮM RÕ TÌNH TRẠNG AN NINH CỦA HỆ THỐNG MẠNG NỘI BỘ || ASSIST ADMINISTRATOR UNDERSTAND THE SECURITY SITUATION OF THE INTERNAL NETWORK SYSTEM

SecurityBox 4Network cung cấp khả năng rà quét mọi lỗ hổng và đánh giá an ninh hệ thống mạng nội bộ toàn diện, hỗ trợ đảm bảo tối đa năng lực an ninh và bảo mật thông tin trong mạng nội bộ. || SecurityBox 4Network provides the ability to scan for vulnerabilities and evaluate the security of your intranet system, ensure maximum security in your local area network.

SecurityBox 4Network sẽ tự động rà quét, tấn công kiểm thử và cảnh báo tới nhà quản trị ngay khi phát hiện nguy cơ an ninh. || The SecurityBox 4Network will automatically scan, test, and alert the administrator as soon as security problems are detected.

Những tính năng chính SecurityBox 4Network: || SecurityBox 4Network’s functions:
Tham gia vào mạng nội bộ như một người giám sát và bảo vệ hệ thống. || Join the intranet as a supervisor and protect the system.
Tự động rà quét và báo cáo chi tiết về trạng thái an ninh toàn hệ thống. || Scan automatically and report on system security details.
Tự động nhận dạng mọi nguy cơ an ninh. || Detect automatically any security risks.
Tự động kiểm thử xâm nhập để phát hiện những lỗ hổng tiềm tàng. || Penetrate automatically to detect potential vulnerabilities.
Cảnh báo tức thời cho quản trị mạng. || Give instant alerts for administrators.
SecurityBox 4Network
Liên hệ trải nghiệm sản phẩm || Contact us for using appliance

MÔ HÌNH TỔNG THỂ || OPERATION MODEL


SecurityBox 4Network tham gia vào hệ thống mạng nội bộ như một thành viên với vai trò giám sát và bảo vệ trước mọi nguy cơ an ninh. || SecurityBox 4Network participates in the intranet as a member with the role of monitoring and protecting against all security risks.

SecurityBox 4Network tự động rà quét, phát hiện các điểm yếu trong hệ thống mạng nội bộ. Sau đó tự động báo cáo bức tranh tổng thể về vấn đề an ninh của hệ thống và cảnh báo tức thời cho quản trị mạng những vấn đề nghiêm trọng. || SecurityBox 4Network automatically scans, detects weaknesses in the local area network. Then it reports automatically the overall picture of the system security and gives immediately warnings to administrator about serious problems.

GIÚP QUẢN TRỊ HIỂU TOÀN DIỆN || ASSIST ADMINISTRATOR TO KNOW MỌI VẤN ĐỀ AN NINH CỦA HỆ THỐNG || ALL SYSTEM CYBER SECURITY PROBLEMS


Thiết bị của chúng tôi cung cấp cách thức cho phép quản trị viên kiểm soát một cách toàn diện về tình trạng an ninh của hệ thống trên một giao diện duy nhất. || Our appliance provides a way for administrators to comprehensively control the security of the system on a single interface.

Các cảnh báo an ninh và mọi biến động của hệ thống như số lượng thiết bị đang hoạt động, các dịch vụ bị nghi ngờ, các lỗ hổng mới xuất hiện, vị trí phát sinh lỗ hổng, sẽ được cập nhật liên tục, giúp cho quản trị viên dễ dàng theo dõi và chủ động xử lý. || Security alerts and system fluctuations such as the number of active devices, suspicious services, new vulnerabilities will be updated continuously. It is easy for administrators to monitor and proactively handle.

CẢNH BÁO NGAY LẬP TỨC || GIVE WARNINGS IMMEDIATELY KHI CÓ DẤU HIỆU MẤT AN TOÀN || WHEN ANORMAL


Ngoài việc cập nhật liên tục các biến động của hệ thống, SecurityBox 4Network cung cấp cơ chế nhận dạng các dấu hiệu tấn công, các mối nguy cơ mất an toàn như lỗ hổng cực kì nguy hiểm, điểm yếu an ninh dễ bị hacker lợi dụng và tấn công. || In addition to constantly updating the fluctuation of the system, SecurityBox 4Network provides the mechanism of identifying signs of attack, the risk of unsafe such as extremely dangerous vulnerabilities which can be exploited to attack by hacker.

Thiết bị sẽ tự động gửi cảnh báo ngay lập tức đến quản trị viên để có hình thức xử lý nhanh chóng và phù hợp. || The appliance will automatically gives alerts to administrator for a quick and consistent processing.

TIẾP CẬN ĐIỂM YẾU, LỖ HỔNG || DETECT SECURITY THREATS AND VULNERABILITIES NHANH CHÓNG & CHÍNH XÁC || QUICKLY AND ACCURATELY


Thiết bị của SecurityBox cung cấp cách tiếp cận một cách nhanh chóng và chính xác đến vị trí trong hệ thống có điểm yếu an ninh, lỗ hổng mà hacker có thể khai thác, đồng thời cung cấp mô tả chi tiết về mức độ nghiêm trọng và giải pháp khắc phục. || The SecurityBox appliance provides a quick and accurate approach to vulnerabilities in system that a hacker can exploit, and provides a detailed description of the severity and solution.

Quản trị viên có thể dựa vào thông tin được thiết bị cung cấp để đưa ra phương thức xử lý nhanh chóng nhất. || Administrators can rely on information provided by the appliance to provide the fastest method of processing.

GIÁM SÁT AN NINH 24/7/365, || SECURITY MONITORING 24/7/365, CHỦ ĐỘNG BẢO VỆ TOÀN DIỆN HỆ THỐNG || COMPREHENSIVE SYSTEM PROTECTION


Để đảm bảo an ninh cho hệ thống mạng nội bộ, các đơn vị thường thuê ngoài dịch vụ đánh giá an ninh mạng. Việc này không quá hiệu quả về lâu dài do các biến động thường xuyên trong nội bộ, dẫn đến hệ thống có thể đặt vào tình trạng nguy hiểm ngay sau đó. || To ensure the security of the website system, the units usually outsource security assessment services. This is not very effective in the long term due to frequent internal fluctuations. This puts system in danger again.

SecurityBox 4Network giải quyết triệt để vấn đề này bằng công nghệ đánh giá an ninh mạng tự động, liên tục 24/7/365. || SecurityBox 4Network solves this problem by automatic and continuous cyber security assessment 24/7/365.

GIAO DIỆN DỄ SỬ DỤNG, || EASY TO USE INTERFACE, HỖ TRỢ ĐA NGÔN NGỮ || MULTI-LANGUAGE SUPPORT


SecurityBox 4Network cung cấp giao diện dễ sử dụng và đơn giản, trong đó bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt, kèm theo hướng dẫn sử dụng được tích hợp ngay trên phần mềm. || SecurityBox 4Network provides an easy-to-use interface, which includes both English and Vietnamese and comes with a built-in user guide.

Khách hàng không cần phải có kiến thức chuyên sâu về an ninh mạng cũng có thể dễ dàng cài đặt và cấu hình cho thiết bị hoạt động. Sau khi cài đặt và cấu hình, thiết bị sẽ tự động hoạt động dựa trên cấu hình đã thiết lập mà không cần can thiệp từ con người. || Customers do not need to have in-depth knowledge of cyber security. It is easy to install and configure. After installation and configuration, the appliance will automatically operate based on the configuration without human.