SecurityBox

4Website

Thiết bị quản lý và giám sát nguy cơ an ninh cho Website || Cyber security risk management and monitoring appliance for Website
GIÚP QUẢN TRỊ VIÊN LUÔN NẮM RÕ TÌNH TRẠNG AN NINH CỦA HỆ THỐNG WEBSITE || Support administrator on the security of website systems

SecurityBox 4Website cho phép rà quét mọi lỗ hổng và đánh giá an ninh website toàn diện, hỗ trợ đảm bảo tối đa năng lực an ninh của website. || SecurityBox 4Website allows you to scan all vulnerabilities and assess the comprehensive website security, support to ensure the maximum security of the website.

SecurityBox 4Website sẽ tự động rà quét, tấn công kiểm thử và cảnh báo tới nhà quản trị khi phát hiện có lỗ hổng, các điểm yếu an ninh có thể bị khai thác. || SecurityBox 4Website will automatically scan, penetrate and alert the administrator when there are security vulnerabilities which can be exploited.

Những tính năng chính SecurityBox 4Website: || SecurityBox 4Website’s functions:
Thiết bị đóng vai như một người giám sát và đánh giá an ninh toàn diện cho hệ thống website. || Act as a comprehensive monitoring and evaluation supervisor for the website.
Tự động rà quét và báo cáo chi tiết về trạng thái an ninh toàn bộ hệ thống website. || Scan automatically and report on the overall security status of your website.
Tự động kiểm thử xâm nhập để phát hiện những lỗ hổng tiềm tàng. || Penetrate testing automatically to detect potential vulnerabilities.
Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế bảo vệ an ninh website: Firewall, IPS, IDS… || Evaluate the website security mechanisms: Firewall, IPS, IDS …
Cảnh báo tức thời cho quản trị viên. || Give instant alerts for administrators.
SecurityBox 4Website
Liên hệ trải nghiệm sản phẩm || Contact us for using appliance

MÔ HÌNH TỔNG THỂ || OPERATION MODEL


SecurityBox 4Website đóng vai như một người giám sát và đánh giá an ninh toàn diện cho hệ thống website. || SecurityBox 4Website acts as a comprehensive security monitoring and evaluation for website systems.

Thiết bị tự động rà quét, phát hiện các lỗ hổng, các điểm yếu an ninh. Kết hợp thực hiện tấn công kiểm thử để đánh giá mức độ nguy hiểm và khả năng bị hacker khai thác. Sau đó tự động gửi báo cáo toàn diện về vấn đề an ninh của hệ thống website và cảnh báo tức thời cho quản trị viên những vấn đề nghiêm trọng. || The appliance automatically scans, detects security vulnerabilities. Combining penetration testing to evaluate the level of danger and the possibility of hacker exploitation. It then automatically sends a comprehensive report about the security of the website system and immediate alerts to administrators for serious problems.

GIÚP QUẢN TRỊ NẮM BẮT TOÀN DIỆN || ASSIST ADMINISTRATOR TO KNOW MỌI VẤN ĐỀ AN NINH CỦA WEBSITE || ALL WEBSITE CYBER SECURITY PROBLEMS


Thiết bị của chúng tôi cung cấp cách thức cho phép quản trị viên kiểm soát một cách toàn diện về tình trạng an ninh của hệ thống website trên một giao diện duy nhất. || Our appliance provides a way for administrators to take complete control of the security of a website system on a single interface.

Các cảnh báo an ninh và mọi biến động của hệ thống website như trạng thái hoạt động của website, các lỗ hổng mới xuất hiện, các cổng dịch vụ mới mở, các dấu hiệu website bị tấn công, sẽ được cập nhật liên tục, giúp cho quản trị viên dễ dàng theo dõi và chủ động xử lý. || Security warnings and all changes of the website system such as the status of the website activity, the new vulnerabilities, the new service ports, the signs of hacked website will be updated constantly. This makes it easy for administrators to monitor and proactively handle.

CẢNH BÁO NGAY LẬP TỨC || GIVE WARNINGS IMMEDIATELY KHI CÓ DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG || WHEN ANORMALY


Ngoài việc cập nhật liên tục các biến động của hệ thống, SecurityBox 4Website cung cấp cơ chế nhận dạng các dấu hiệu tấn công, các mối nguy cơ mất an toàn như lỗ hổng cực kì nguy hiểm, điểm yếu an ninh dễ bị hacker lợi dụng và tấn công. || In addition to constantly updating the fluctuation of the system, SecurityBox 4Website provides the mechanism of identifying signs of attack, the risk of unsafe such as extremely dangerous vulnerabilities which can exploit to attack by hacker.

Thiết bị sẽ tự động gửi cảnh báo ngay lập tức đến quản trị viên để có hình thức xử lý nhanh chóng và phù hợp. || The appliance will automatically send an alert immediately to the administrator for a quick and consistent processing.

TIẾP CẬN ĐIỂM YẾU, LỖ HỔNG || DETECT SECURITY THREATS AND VULNERABILITIES NHANH CHÓNG & CHÍNH XÁC || QUICKLY AND ACCURATE


Thiết bị của SecurityBox cung cấp cách tiếp cận một cách nhanh chóng và chính xác đến vị trí trong hệ thống có điểm yếu an ninh, lỗ hổng mà hacker có thể khai thác, đồng thời cung cấp mô tả chi tiết về mức độ nghiêm trọng và giải pháp khắc phục. || The SecurityBox appliance provides a quick and accurate approach to vulnerabilities in system that a hacker can exploit, and provides a detailed description of the severity and solution.

Quản trị viên có thể dựa vào thông tin được thiết bị cung cấp để đưa ra phương thức xử lý nhanh chóng nhất. || Administrators can rely on information provided by the appliance to provide the fastest method of processing.

GIÁM SÁT AN NINH 24/7/365, || SECURITY MONITORING 24/7/365, CHỦ ĐỘNG BẢO VỆ TOÀN DIỆN HỆ THỐNG || COMPREHENSIVE SYSTEM PROTECTION


Để đảm bảo an ninh cho hệ thống website, các đơn vị thường thuê ngoài dịch vụ đánh giá an ninh mạng. Việc này không quá hiệu quả về lâu dài do các biến động thường xuyên trong nội bộ như thêm tính năng cho website, nâng cấp phần mềm website, mở thêm các cổng dịch vụ, dẫn đến hệ thống có thể đặt vào tình trạng nguy hiểm ngay sau đó. || To ensure the security of the website system, the units usually outsource security assessment services. This is not very effective in the long term due to frequent internal fluctuations such as adding features to the website, upgrading website software, opening more service ports. This puts the website in danger again.

SecurityBox 4Website giải quyết triệt để vấn đề này bằng công nghệ đánh giá an ninh mạng tự động, liên tục 24/7/365. || SecurityBox 4Website solves this problem by automatic and continuous cyber security assessment, 24/7/365.

GIAO DIỆN DỄ SỬ DỤNG, || EASY TO USE INTERFACE, HỖ TRỢ ĐA NGÔN NGỮ || MULTI-LANGUAGE SUPPORT


SecurityBox 4Website cung cấp giao diện dễ sử dụng và đơn giản, trong đó bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt, kèm theo hướng dẫn sử dụng được tích hợp ngay trên phần mềm. || SecurityBox 4Website provides an easy-to-use interface, which includes both English and Vietnamese, and comes with a built-in user guide.

Khách hàng không cần phải có kiến thức chuyên sâu về an ninh mạng cũng có thể dễ dàng cài đặt và cấu hình cho thiết bị hoạt động. Sau khi cài đặt và cấu hình, thiết bị sẽ tự động hoạt động dựa trên cấu hình đã thiết lập mà không cần can thiệp từ con người. || Customers do not need to have in-depth knowledge of cyber security. It is easy to install and configure. After installation and configuration, the appliance will automatically operate based on the configuration without human.