SecurityBox

Dịch vụ đánh giá an ninh mạng nội bộ || Cyber security assessment service for Network

ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN CÁC VẤN ĐỀ AN NINH CỦA HỆ THỐNG MẠNG NỘI BỘ || EVELUATE ALL CYBER SECURITY ISSUES OF INTERNAL NETWORK SYSTEM
Đánh giá an ninh mạng nội bộ là một trong các dịch vụ mà SecurityBox cung cấp ở bước 1 trong giải pháp 3 bước đảm bảo an ninh mạng cho doanh nghiệp. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ này, các kĩ sư của SecurityBox sẽ sử dụng các công cụ và phần mềm để rà quét lỗ hổng trên toàn bộ hệ thống mạng nội bộ, sau đó tấn công thử nghiệm trên các lỗ hổng, các điểm yếu an ninh để đưa ra báo cáo đánh giá chính xác nhất về hiện trạng an ninh và những tư vấn phù hợp cho khách hàng. || Intranet security is one of the services that SecurityBox provides in first step of the three-step solution to secure enterprise’s network. When customers use this service, the engineers of the SecurityBox will use the tools and softwares to scan vulnerabilities across the whole network, then penetrate on the vulnerabilities, security weakness in order to provide the most accurate cyber security assessment report and appropriate consultations for customers.
Đánh giá an ninh mạng nội bộ giúp bạn: || Cyber security assessment for Network helps:
Rà quét mọi lỗ hổng và các yếu điểm của hệ thống. || Scan all vulnerabilities and security weakness in system.
Đánh giá hoạt động của các cơ chế giám sát và các cơ chế chống mã độc. || Evaluate the performance of monitoring mechanisms and anti-malware mechanisms.
Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế truy nhập. || Evaluate the safety of access mechanisms.
Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế bảo vệ hệ thống mạng nội bộ hiện có như: Anti-Virus, Firewall, IPS, IDS… || Evaluate the safety of existing website protection mechanisms such as: Firewall, IPS, IDS …
Đánh giá các nguy cơ theo mức độ nguy hiểm và tư vấn biện pháp khắc phục. || Evaluate risks by risk level and advise on remedies.
Đăng kí sử dụng dịch vụ || Contact us for using service

Quý khách vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây || Please provide the below information

Tham khảo những dịch vụ khác || Related services

Dịch vụ đánh giá an ninh website || Cyber security assessment service for Website

Cung cấp góc nhìn toàn diện các vấn đề an ninh mạng của hệ thống website || Provide a comprehensive view of cyber security issues of the website system
Dịch vụ đào tạo & tư vấn an ninh mạng || Cyber security training and consulting service

Đào tạo nhận thức & kĩ năng, tư vấn an ninh mạng cho cá nhân và doanh nghiệp || Consult to resolve the security problems and train cyber security awareness on demands
Dịch vụ ứng cứu sự cố an ninh mạng || Cyber security incident response service

Hỗ trợ khắc phục sự cố an ninh mạng cho doanh nghiệp trong 24-36h || Support to overcome cyber security accident for enterprises in 24-36h