SecurityBox

Dịch vụ đào tạo & tư vấn an ninh mạng || Cyber security training and consulting service

ĐÀO TẠO NHẬN THỨC & KĨ NĂNG, TƯ VẤN AN NINH MẠNG CHO CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP || Train awareness & skills, consult cyber security for individuals and enterprises.
Đào tạo nhận thức an ninh mạng đang trở thành một yêu cầu cấp thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức khi mà các nguy cơ an ninh ngày càng lớn, hình thức và phương pháp tấn công ngày càng đa dạng. Việc tăng cường đào tạo các kiến thức và kĩ năng an ninh mạng cho đội ngũ nhân viên và cán bộ kĩ thuật là một thành phần quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an ninh mạng cho doanh nghiệp. || Cyber security awareness training is becoming an urgent requirement for businesses and organizations when security threats are increasing and the forms and methods of attacking are becoming increasingly diverse. Enhancing the training of network security knowledge and skills for staff and technical staff is an important component in reducing the risk and ensuring cyber security for businesses.
Chúng tôi thiết kế chương trình đào tạo an ninh mạng gồm 3 cấp độ: || We design three levels of cyber security training:
Cấp độ 1: Đào tạo nhận thức an ninh mạng. || Level 1: Cyber security awareness training.
Phù hợp cho những người mới bắt đầu, chưa có hiểu biết cơ bản về an ninh mạng. || Be suitable for beginners who there is no basic understanding of network security.
Cấp độ 2: Đào tạo kiến thức an ninh mạng cơ bản || Level 2: Basic knowledge of cyber security training
Dành cho: Quản trị mạng, quản trị website, Quản lí về CNTT… || For: Network administration, website management, IT management …
Cấp độ 3: Đào tạo kiến thức an ninh mạng nâng cao || Level 3: Advanced knowledge of cyber security training
Dành cho cá nhân muốn tham gia học tập và chọn Security là một nghề nghiệp. || For individuals who want to study and choose Security as a career.
Đăng kí sử dụng dịch vụ || Contact us for using service

Quý khách vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây || Please provide the below information

Tham khảo những dịch vụ khác || Related services

Dịch vụ đánh giá an ninh ứng dụng || Cyber security assessment service for Application

Đảm bảo an ninh cho các ứng dụng nền tảng Windows, Android, iOS || Provide a comprehensive view of cyber security issues of the applications
Dịch vụ đánh giá an ninh website || Cyber security assessment service for Website

Cung cấp góc nhìn toàn diện các vấn đề an ninh mạng của hệ thống website || Provide a comprehensive view of cyber security issues of the website system
Dịch vụ đánh giá an ninh mạng nội bộ || Cyber security assessment service for Network

Cung cấp góc nhìn toàn diện các vấn đề an ninh mạng của hệ thống mạng nội bộ || Provides a comprehensive view of the cyber security issues of intranet systems