SecurityBox 4Network || SecurityBox 4Network

SecurityBox 4Network là công nghệ kiểm tra và đánh giá an ninh mạng toàn diện. 4Network sẽ liên tục rà quét, cảnh báo và đưa ra biện pháp xử lý cho những nguy cơ an ninh đang đe dọa hệ thống của tổ chức. || SecurityBox 4Network là công nghệ kiểm tra và đánh giá an ninh mạng toàn diện. 4Network sẽ liên tục rà quét, cảnh báo và đưa ra biện pháp xử lý cho những nguy cơ an ninh đang đe dọa hệ thống của tổ chức.

Cách thức triển khai sản phẩm SecurityBox 4Network || CCách thức triển khai sản phẩm SecurityBox 4Network
SecurityBox 4Network được triển khai dưới dạng thiết bị và phần mềm như sau:
Năng lực rà quét và phát hiện nguy cơ an ninh của SecurityBox 4Network:
Một số hình ảnh giao diện
Hình ảnh quản trị theo tổ chức/phòng ban
Hiện trạng An ninh của toàn bộ hệ thống mạng nội bộ
Tiến trình Khắc Phục lỗ hổng/điểm yếu
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn || Contact us for cybersecurity consultants