Thiết bị Quản trị Nguy cơ An ninh mạng cho mạng nội bộ || Network Vulnerabilities Management Solution

SecurityBox 4Network cung cấp khả năng rà quét mọi lỗ hổng và đánh giá an ninh hệ thống mạng nội bộ toàn diện. Thiết bị này đảm bảo tối đa năng lực an ninh và bảo mật thông tin trong mạng nội bộ. || SecurityBox 4Network is a device that automatically scans, sends alerts and instructs about remedial actions for existing vulnerabilities. Doing so and the device can enhance the cyber-security ability of enterprises’ network.

Định vị của SecurityBox 4Network trong hệ sinh thái an ninh mạng || Position of SecurityBox 4Network Device in network security ecosystem
Định vị của SecurityBox 4Network là tại thời điểm trước khi cuộc tấn công xảy ra. Bằng cách rà quét liên tục, SecurityBox 4Network sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện và xử lý những lỗ hổng trước khi tin tặc khai thác chúng, từ đó, giảm thiểu tối đa rủi ro hệ thống bị tấn công. || SecurityBox 4Network stands before network attacks happening. By continuous scanning, the device helps enterprises discover and easily handle network vulnerabilities before hackers discover and harness them. Therefore, enterprises can prevent their network from being hacked.
Một cuộc tấn công mạng của hacker || A network attack of hacker
Trước || Before
Trong || During
Sau || After
4 tính năng chính của SecurityBox 4Network || 4 key functions of SecurityBox 4Network Device
SecurityBox 4Network tham gia vào mạng nội bộ như một người giám sát và bảo vệ hệ thống. Dưới đây là 4 tính năng chính của SecurityBox 4Network. || SecurityBox 4Network Device works as a supervisor ensuring a safe posture for enterprises’ networks. Here’re 4 key functions of SecurityBox 4Network Device.
Giám sát an ninh 24/7 || Supervise cyber-security 24/7
Tự động rà quét kết hợp tấn công kiểm thử để phát hiện những lỗ hổng tồn tại trên hệ thống. || The device automatically scans and penetration tests to access network security posture and and the risk when network is hacked
Đề xuất cách xử lý thông minh || Instruct smart remedial solutions
Hướng dẫn phương thức khắc phục lỗ hổng phù hợp nhằm khôi phục trạng thái an toàn của hệ thống. || Suggest remedial actions for each vulnerability to ensure a safe posture for enterprises’ networks
Cảnh báo lỗ hổng tức thời || Immediate vulnerability alert
Gửi cảnh báo tức thời về các lỗ hổng nguy hiểm và các biến động an ninh để quản trị viên kịp thời xử lý. || Inform the administrator about each vulnerability’s information, including its position, risk level and affection on the network if hackers get through it.
Tự động báo cáo định kỳ || Automatically send report
Gửi báo cáo hàng tuần và hàng tháng để doanh nghiệp nắm rõ về tình hình an ninh hệ thống. || Automatically send weekly and monthly reports to inform enterprises about their cyber-security status.
Lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng SecurityBox 4Network || The benefit of using SecurityBox 4Network
Nắm bắt toàn diện mọi vấn đề an ninh của hệ thống mạng nội bộ. || Comprehensively aware of networks’ security weakness.
Xử lý kịp thời các lỗ hổng bảo mật và biến động an ninh. || Able to handle all abnormalities on networks in time.
Đảm bảo hệ thống mạng nội bộ luôn ở trạng thái an toàn. || Ensure the safe posture of networks.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn || Contact us for cybersecurity consultants