Thiết bị Quản trị Nguy cơ An ninh mạng cho Website || Website Vulnerabilities Management Solution

SecurityBox 4Website là thiết bị tự động rà quét, cảnh báo và hướng dẫn khắc phục các lỗ hổng đang tồn tại. Nhiệm vụ của SecurityBox 4Website là nâng cao năng lực an ninh cho hệ thống website của doanh nghiệp. || SecurityBox 4Website is a device that automatically scans, sends alerts and instructs about remedial actions for existing vulnerabilities. Doing so and the device can enhance the cyber-security ability of enterprises’ websites.

Định vị của SecurityBox 4Website trong hệ sinh thái an ninh mạng || Position of SecurityBox 4Website Device in website security ecosystem
Định vị của SecurityBox 4Website là tại thời điểm trước khi cuộc tấn công xảy ra. Bằng cách rà quét liên tục, SecurityBox 4Website sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện và xử lý những lỗ hổng trước khi tin tặc khai thác chúng, từ đó, giảm thiểu tối đa nguy cơ website bị tấn công. || SecurityBox 4Website stands before website attacks happening. By continuous scanning, the device helps enterprises discover and easily handle website vulnerabilities before hackers discover and harness them. Therefore, enterprises can prevent their website from being hacked.
Một cuộc tấn công mạng của hacker || A website attack of hacker
Trước || Before
Trong || During
Sau || After
4 tính năng chính của SecurityBox 4Website || 4 key functions of SecurityBox 4Website Device
SecurityBox 4Website hoạt động như một người giám sát nhằm đánh giá an ninh toàn diện cho hệ thống website. Dưới đây là 4 tính năng chính của SecurityBox 4Website. || SecurityBox 4Website Device works as a supervisor ensuring a safe posture for enterprises’ websites. Here’re 4 key functions of SecurityBox 4Website Device.
Giám sát an ninh 24/7 || Supervise cyber-security 24/7
Tự động rà quét kết hợp tấn công kiểm thử để đánh giá hiện trạng an ninh và rủi ro bị hacker tấn công. || The device automatically scans and penetration tests to access website security posture and and the risk when website is hacked=
Đề xuất cách xử lý thông minh || Instruct smart remedial solutions
Đưa ra biện pháp khắc phục phù hợp cho từng lỗ hổng nhằm đảm bảo website luôn được an toàn. || Suggest remedial actions for each vulnerability to ensure a safe posture for enterprises’ websites
Cảnh báo lỗ hổng tức thời || Immediate vulnerability alert
Gửi mô tả chi tiết về vị trí lỗ hổng, mức độ nghiêm trọng và sự ảnh hưởng nếu chúng bị khai thác. || Inform the administrator about each vulnerability’s information, including its position, risk level and affection on the website if hackers get through it.
Tự động báo cáo định kỳ || Automatically send report
Gửi báo cáo hàng tuần và hàng tháng để doanh nghiệp nắm rõ về tình hình an ninh hệ thống. || Automatically send weekly and monthly reports to inform enterprises about their cyber-security status.
Lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng SecurityBox 4Website || The benefit of using SecurityBox 4Website
Nắm bắt toàn diện mọi vấn đề an ninh của hệ thống website. || Comprehensively aware of websites’ security weakness.
Xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường xảy ra trên website. || Able to handle all abnormalities on websites in time.
Đảm bảo hệ thống website luôn ở trạng thái an toàn. || Ensure the safe posture of websites.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn || Contact us for cybersecurity consultants