Thiết bị SecurityBox || Vulnerability Management Tools
Quản trị nguy cơ an ninh mạng || Of SecurityBox
Vẽ lên bức tranh tổng thể về thực trạng an ninh của toàn bộ hệ thống mạng, cảnh báo các khu vực yếu nhất và hướng dẫn khắc phục trước khi bị Hacker tấn công || Show the state of network security, warn about the weakest points and provide handling guides before hackers attack

Tổ chức gặp phải những vấn đề an ninh mạng nghiêm trọng? || Do your enterprises face serious cybersecurity problems?

Mã độc tấn công hệ thống máy tính, gây thiệt hại vô cùng nặng nề. || Malware attacks computer systems, causing extremely heavy damage. Làm thế nào để xử lý và phòng chống mã độc? || How to handle and prevent malware infection?
Quản trị mạng không có chuyên môn về An ninh mạng, không nắm được thực trạng an ninh của hệ thống. || Network administrators have no expertise in network security and are not informed about the actual states of the network system Làm sao để hiểu và có giải pháp an ninh mạng tốt nhất? || How to understand and have the best network security solution?
Hệ thống bị Hacker tấn công, lấy cắp thông tin, mã hóa dữ liệu, tống tiền. || Hackers attack the systems, steal information, encrypt data, and blackmail Làm thế nào để chống lại việc bị tấn công? || How to avoid getting hacked?
Không có quy trình xử lý và khắc phục nguy cơ an ninh mạng kịp thời cho Hệ thống. || There is no timely process to deal with and fix network security risks for the System Làm thế nào để phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ an ninh mạng? || How to detect and handle network security risks timely?
SecurityBox có giải pháp cho các vấn đề này || SecurityBox has solutions to these problems

Giải pháp của SecurityBox gồm 04 chức năng, tạo thành quy trình khép kín, cho phép Quản trị mạng luôn luôn nắm được thực trạng an ninh của toàn hệ thống, nhận cảnh báo nguy cơ và khắc phục kịp thời || SecurityBox's solution consists of 04 functions, creating a cycle process, allowing network administrators to always be informed about the overall security situation of the entire network, receive risk warnings and handling guides timely

TỰ ĐỘNG || SCAN
RÀ QUÉT || AUTOMATICALLY
Tự động rà quét định kỳ hệ thống, phát hiện mọi lỗ hổng và nguy cơ an ninh hệ thống mạng. || Automatically scan the system periodically, detect all vulnerabilities and network security risks.
ĐỀ XUẤT || PROVIDE
KHẮC PHỤC || HANDLING GUIDES
Đề xuất quy trình khắc phục nguy cơ thông minh, dễ dàng xử lý mọi nguy cơ. || Recommend smart cybersecurity handling guides, easily fix all security risks.
VẼ LÊN BỨC || SHOW THE STATE
TRANH TỔNG THỂ || OF NETWORK SECURITY
Vẽ lên bức tranh tổng thể về thực trạng nguy cơ an ninh, chỉ ra những khu vực dễ bị tấn công || Show the whole picture of network security and detect spots which are in vulnerable state.
CẢNH BÁO, || WARN &
BÁO CÁO || REPORT
Cảnh báo, báo cáo quản trị viên về các lỗ hổng, điểm yếu cần xử lý kịp thời. || Warn and report to administrators about vulnerabilities and weaknesses, which should be fixed timely.
SecurityBox triển khai như thế nào? || How is SecurityBox deployed?

Nhằm giải quyết triệt để các vấn đề nguy cơ an ninh cho tổ chức cho cả Website, mạng và các thiết bị mạng. Giải pháp của SecurityBox chia thành 02 dòng sản phẩm || To thoroughly solve the security problems for the enterprises for Website, network and network devices. SecurityBox's solution is divided into 02 product lines

4Network

Dành cho hệ thống mạng nội bộ, máy tính, thiết bị mạng, thiết bị IoT || For network systems, computers, network devices, IoT devices

4Website

Dành cho hệ thống các Website || For the system of Websites

Định vị SecurityBox trong hệ sinh thái An ninh mạng || SecurityBox’s positioning in the Network Security ecosystem

Trong quá trình tấn công mạng, SecurityBox được định vị ở TRƯỚC KHI cuộc tấn công mạng xảy ra, giúp ngăn chặn mọi nguy cơ và khắc phục mọi lỗ hổng có thể bị tấn công. || During a network attack, SecurityBox is positioned BEFORE a network attack occurs, helping to prevent any security risks and fix any vulnerabilities.

Một cuộc tấn công mạng của hacker || A cyber attack of hacker
Khách hàng hiện tại của SecurityBox || Clients of SecurityBox
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn || Contact us for cybersecurity consultants